Šekovići

Opština Šekovići se ubraja u manje razvijene opštine. Osnovu privrednog razvoja čine: prerada drveta, poljoprivredna proizvodnja, obrada kamena i tekstilna industrija. Poljoprivredna proizvodnja može na najbrži način da mobiliše ljudske i prirodne resurse. Opština Šekovići raspolaže sa 9.952 ha poljoprivrednih površina, od čega su 4.582 ha oranice i voćnjaci, bašte oko 3.000 ha livade i pašnjaci. Procjena je da na području opštine ima 11.451 ha šuma sa 2.7 miliona m³ ukupne drvne mase, sa godišnjim prirastom od 43.000 m³.

Turizam kao privredna grana ima potencijal za razvoj u opštini Šekovići. Najviše nade se polaže u razvoj turizma sa manastirima Lovnica i Papraća kao okosnicom razvoja.

Više informacija o opštini Šekovići nalazi se na zvaničnoj prezentaciji sekovici.org.

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj