Šekovići

Opština Šekovići se ubraja u manje razvijene opštine. Osnovu privrednog razvoja čine: prerada drveta, poljoprivredna proizvodnja, obrada kamena i tekstilna industrija. Poljoprivredna proizvodnja može na najbrži način da mobiliše ljudske i prirodne resurse. Opština Šekovići raspolaže sa 9 952 he poljoprivrednih površina, od čega su 4 582 he oranice i voćnjaci, bašte oko 3 000 he livade i pašnjaci, a samo 180 he. Procjena je da na području opštine ima 11 451 he šuma sa 2.7 mil.m³ ukupne drvne mase, sa godišnjim prirastom od 43 000 m³.

Turizam kao privredna grana ima potencijal za razvoj u opštini Šekovići. Najviše nade se polaže u razvoj turizma sa manastirima Lovnica i Papraća kao okosnicom razvoja.

Više informacija o opštini Šekovići nalazi se na zvaničnoj prezentaciji sekovici.org.