Milići

Opština Milići zauzima centralni dio regije Birač, odnosno srednjeg Podrinja. Prostire se na površini od 285 kvadratnih kilometara brdovitog zemljišta, nadmorske visine od 200 do 1500 m i naseljena je sa 12.272 stanovnika.

Obiluje rudnim i šumskim bogastvima, pašnjacima i livadama, obradivim zemljištem i riječnim potencijalom. Privreda opštine najvećim dijelom bazira se na eksploataciji prirodnih bogastava i njihovoj preradi. Pored rude boksita koja dominira kao resurs, opština raspolaže i drugim mineralnim sirovinama: krečnjak, kvarcni pijesak, siga, sigasti pijesak, zeleni tuf i dr. Istraživačko – eksploatacioni prostor rude boksita se proteže u dužini od oko 30 km, od granice sa opštinom Vlasenica na zapadu, pa do granice sa opštinom Srebrenica na istoku. Rezerve rude boksita se procjenjuju na oko 15.000.000 tona, a eksploatacione rezerve krečnjaka oko 3.500.000 tona.

Područje opštine je pokriveno sa 17.722 ha šume od kojih su 12.053 ha u državnom vlasništu, a 5.219 ha u privatnom vlasništvu. U strukturi šuma visoke šume sa prirodnom obnovom su zastupljene sa 50%, dok su sve ostale vrste šuma zastupljenetakođe sa 50%. Ukupna drvna zaliha svih kategorija šuma iznosi 2.234.724 m3 (85% liščari i 15% četinari), a prosječan godišnji zapreminski prirast svih kategorija šuma je 10 m3/ha. Šume zauzimaju 62% ukupne površine opštine. Bogatstvo i kvalitet šuma na ovom prostoru kao i rastuće potrebe u pogledu zahteva za proizvodima od drevta uslovili su osnivanje preduzeća u kojima se zapošljava značajan broj građana Milića.

Za više informacija o opštini Milići posjetite zvaničnu prezentaciju www.opstinamilici.org.

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj