Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица


Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести ЦОВИД-19 објављена у Службеном гласнику РС 10. априла 2020. године.

13.04.2020.

Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, objavljena je u Službenom glasniku RS, broj 35 od 10. aprila 2020. godine, a na snagu je stupila narednog dana od dana objavljivanja.

Ovom uredbom definisane su poreske mjere koje obuhvataju produženje roka za podnošenje godišnjih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, odlaganje ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza i druge mjere.

Za poreske obveznike koji imaju transakcije sa povezanim licem i za poreske obveznike koji poresku prijavu podnose u roku od 90 dana nakon završetka poreske godine, a u slučaju kalendarske poreske godine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu i izuzetno ako se godišnja prijava poreza po odbitku podnosi najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka poreske godine, rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu, produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Do 30. aprila 2020. godine, produžava se i rok za podnošenje godišnje poreske prijave fizičkog lica na dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno za porez na dohodak za 2019. godinu.

Uplatilac doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje koji obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koji je osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, a koji je dužan najkasnije do 31. marta tekuće godine, Poreskoj upravi dostaviti godišnji obračun doprinosa za 2019. godinu, koji predstavlja prijavu obaveze doprinosa, godišnji obračun doprinosa može podnijeti do 30. aprila 2020. godine.

Za obveznike komunalne takse koji su dužni obavezu plaćanja takse prijaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine, za 2020. godinu, rok za podnošenje poreske prijave produžava se do 30. aprila 2020. godine, a rok za podnošenje poreske prijave (do 30. aprila), produžava se i za preduzetnike obveznike posebne republičke takse koji su ovu taksu dužni uplatiti u visini 50% od propisanog iznosa do 31. marta godine za koju se plaća taksa.

Za obveznike poreza na registrovano oružje, pravna i fizička lica na koja glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbjednost, koji su u obavezi da poresku prijavu za registrovano oružje za 2020. godinu, podnesu najkasnije do 31. marta tekuće godine, rok za podnošenje poreske prijave za registrovano oružje za 2020. godinu, produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Rok za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu, rok za plaćanje naknade za unapređenje opštekorinskih funkcija šuma, rok za plaćanje protivpožarne naknade i rok za plaćanje poreza na dohodak, (koji su utvrđeni na osnovu poreskih prijava), produžava se do 30. juna 2020. godine, s tim da poreski obveznici koji zbog poteškoća u poslovanju ne izmire ove obaveze do 30. juna, mogu Poreskoj upravi, najkasnije do 30. juna, podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja 2020. godine. Uz zahtjev se dostavlja i izjava o poteškoćama u poslovanju, a kamate na obaveze plaćene u ratama se ne obračunavaju.

Rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnosti za 2020. godinu, produžava se do 30. septembra ove godine, a rok za plaćanje drugog dijela poreza na nepokretnosti produžava se do 31. decembra 2020. godine. Poreska uprava će poreske račune za porez na nepokretnosti izdati najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Definiše se da godišnji porez malog preduzetnika ne može biti manji od 240 KM, dok je prema odredbama važećeg Zakona o porezu na dohodak, ovaj porez do sada bio 600 KM.

Rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga, neće se ukidati za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja, a vrijeme za koje je poreskom obvezniku odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga, produžava se za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja i za taj period se ne obračunava kamata, počevši od rate koja je dospijevala u martu 2020. godine. Za ostvarivanje ovog prava, poreski obveznici koji obavljaju djelatnosti kojima je zabranjen rad, te smanjena poslovna aktivnost u uslovima vanredne situacije i vanrednog stanja, dužni su Poreskoj upravi, odnosno Ministarstvu finansija podnijeti zahtjev i pisanu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Za isplaćene plate, sredstva za plaćanje poreza i doprinosa za mart 2020. godine, poslodavaca, pravnih lica i preduzetnika i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, obezbijediće se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu RS, namijenjenih za saniranje posljedica izazvanih virusom korona u RS. Za ostvarivanje ovog prava, Poreskoj upravi RS podnosi se pisana izjava sa zahtjevom za saniranje posljedica izazvanih virusom korona, i to najkasnije do 11. maja 2020. godine, za mart 2020. godine.

Zaposlenima kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i sl.), isplatiće se iz Fonda solidarnosti za obnovu RS, iznos najniže plate (520 KM), i na tu najnižu platu obračunaće se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine. Isto pravo pod istim uslovima ostvariće i nosioci samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljaju kao osnovnu. Za ostvarivanje ovog prava, poslodavci i nosioci samostalne djelatnosti podnose Poreskoj upravi RS, izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, najkasnije do 10. juna 2020. godine, za april 2020. godine.

Nadležna ministarstva dužna su da utvrde spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i sl.), i dostave ih Poreskoj upravi RS, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno do 26. aprila 2020. godine.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede