Prodaja imovine ''Elvaco'' a.d. Bijeljina - u stečaju


Oglas o prodaji imovine privrednog društva u stečaju 

27.10.2022.

„ELVACO“ a.d. Bijeljina – u stečaju                                                     Stečaj br. 59 0 St  030079 16 St
 
Na osnovu člana 73., 155., 156.,157. i 161 Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 16/16) i člana 30. - 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom,(„Sl. glasnik RS“ br. 54/17), a u skladu sa Odlukom skupštine povjerilaca od 15.9.2022. godine, stečajni upravnik objavljuje
 
                                                             9. OGLAS O PRODAJI  IMOVINE
 
PREDMET PRODAJE
Stečajni dužnik prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacijE, nepokretnu i pokretnu imovinu:
 
LOT 1.
Sastoji se od nepokretne i pokretne  imovine
 
1.Nepokretnosti uknjižene na parceli 744/2 u z.k. uložku br. 11669 k.o. Bijeljina 2, na „Elvaco“ a.d. Bijeljina u „A“ listu, sa pravom svojine 1/1, što odgovara nepokretnostima uknjiženim u LN 809 k.o. Bijeljina 2.
 
A) - Zemljište uz privrednu zgradu površine 15.498 m2 dž 70,00 KM = 1.084.860,00 KM
     - Zemljište pod objektima površine 7.884 m2 dž 70,00 KM = 551.880,00 KM
Ukupna površina zemljišta 23.382 m2
Ukupna vrijednost zemljišta 23.382 m2 dž 70.00 KM = 1.636.740,00 KM.
 
B) Poslovna zgrada u privredi br. 11. površine 5.100m2, proizvodna hala sa aneksom FPO i FŠV, Pomoćna zgrada u privredi br.12. površine 41 m2, trafo stanica, Pomoćna zgrada u privredi br 13. površine 436m2 lakirnica i ostalo, Poslovna zgrada u privredi br. 14. površine 75m2, skladište, Poslovna zgrada u privredi br.27, površine 2.232 m2, nova hala (proizvodnja traktora),
Ukupna vrijednost poslovnih zgrada 3.052.436,00 KM
Ukupno nepokretna imovina: 4.689.176,00 KM
 
2. Pokretna imovina koja se nalazi na navedenim parcelama sastoji se od:
- Oprema pogona procesne opreme     - 670.450,00 KM
- Oprema pogona šina vođica               - 320.750,00 KM
Ukupna vrijednost opreme :               - 991.200,00 KM
 
LOT 1.   -  UKUPNA VRIJEDNOST :  5.680.376,00 KM
 
LOT 2.
Čini nepokretnost,  k.p. br. 932/0, uknjižena njiva 2. klase, površine 184 m2 u A listu z.k. uložka,
12774 k.o. Bijeljina 2, sa pravom svojine 1/1, a što odgovara nepokretnosti označenoj kao k.p. br. 932 uknjižena u l.n. br. 809/16 k.o. Bijeljina 2.
Ukupna vrijednost zemljišta, 184 m2 dž 70.000 = 12.880,00 KM.
 
LOT 3.
Sastoji se od nepokretne i pokretne  imovine
1.Nepokretnosti uknjižene na parceli 744/1 u z.k. uložku br. 12773 k.o. Bijeljina 2, na „Elvaco“ a.d. Bijeljina u „A“ listu, sa pravom svojine 1/1, što odgovara nepokretnostima uknjiženim u LN 809 k.o. Bijeljina 2.
 
A)
- Zemljište uz privrednu zgradu površine 67.619 m2 dž 70.00 KM=4.733.330,00 KM
- Zemljište pod objektima površine 13.824 m2 dž 70,00 KM = 967.680,00 KM
Ukupna površina zemljišta 81.443m2
Ukupna vrijednost zemljišta 81.443 m2 dž 70.00 KM = 5.701.010 KM.
 
B)
- poslovna zgrada u privredi br.1, površine 7.943 m2, sastoji se od sledećih cijelina:
FDMZ – proizvodnja, FDMZ – maloserijska proizvodnja , FDMZ – mlin, FDMZ praškara.
- poslovna zgrada u privredi br. 2, površine 80 m2, zgrada pogonskog rukovodstva, za smeštaj tehničkog osoblja za proizvodnju građevinskih armatura.
- poslovna zgrada u privredi br. 3, površine 927 m2, namenjena za tehničke službe dodatih materijala za zavarivanje, građevinskih armatura i održavanja,
- poslovna zgrada u privredi br. 4, površine 560 m2, upravna zgrada, namenjena za smještaj administrativnog osoblja i rukovodstva farike, prizemlje objekta.
- poslovna zgrada u privredi br. 5, površine 396 m2, upravna zgrada, sprat.
- poslovna zgrada u privredi br. 6, površine 771 m2, namjenjena za radionicu i održavanja.
- poslovna zgrada u privredi br. 7, površine 49 m2, namjenjena za maloprodaju.                                             
- poslovna zgrada u privredi br. 8, površine 9 m2, namjenjena za izmjenjivačku stanicu.                                             
- poslovna zgrada u privredi br. 9, površine 147 m2, namjenjena za ambulantu.                                                                                        
-poslovna zgrada u privredi br.10, površine 38m2, namjenjena za portirnicu sa telefonskom centralom.
-poslovna zgrada u privredi br.15, površine 666m2, mlin sirovina, namjenjena za poslovno –
proizvodni objekat – fabrika za proizvodnju dodatnih materijala za zavarivanje, za mljevenje i proizvodnju kompnenti namjenjenih za proizvodnju elektoda za zavarivanje.
-pomoćna zgrada u privredi br.16, površine 78 m2, namjenjena za pumpnu stanicu za otpadne  vode.
-poslovna zgrada u privredi br.17, površine 143m2, namjenjena za automehaničarsku radionicu sa garažom.
-poslovna zgrada u privredi br.18, površine 1.619m2, namjenjena za magacin praškastih proizvoda „praškara“.
-pomoćna zgrada u privredi br.19, površine 24m2, namjenjena za magacinulja.
-pomoćna zgrada u privredi br.20, površine 32m2, namjenjena za skladište tehničkog materijala.
-pomoćna zgrada u privredi br.21, površine 35m2, namjenjena za rezervoar za mazut.
-pomoćna zgrada u privredi br.22, površine 204m2, namjenjena za kotlovnicu sa dimnjakom.
-pomoćna zgrada u privredi br.23, površine 12m2, namjenjena za skladištenje tehničkih gasova.
-pomoćna zgrada u privredi br.24, površine 48m2, namjenjena za veleprodaju.
-pomoćna zgrada u privredi br.25, površine 12m2, namjenjena za trafo stanicu br.2 BTS 10000/400 KV, 1000 KNjA.
-pomoćna zgrada u privredi br.26, površine 31m2, namjenjena za pumpnu stanicu za tehnološke vode.
Ukupna vrijednost poslovnih zgrada: 9.059.160,00 KM
 
Nepokretna imovina
-  Zemljište:                                             5.701.010,00 KM
- Poslovne zgrade                                  9.059.160,00 KM
Ukupno nepokretna imovina:              14.760.170,00 KM
2. Pokretna imovina koja se se nalazi na gore navedenoj parceli se sastoji od:
    - Oprema pogona elektroda                      569.150,00 KM
    - Oprema pogona armaturnih mreža        730.750,00 KM
    - Oprema službe održavanja                     543.750,00 KM
Ukupna vrijednost opreme                     1.843.650,00 KM
LOT 3. UKUPNA VRIJEDNOST       16.603.820,00 KM
 
LOT 4.
Čini nepokretnost, dvosoban stan u ulici Gavrila Principa 1.Bijeljina, br. stana 28, površine 55 m2, uknjižen na parceli 2422/2 u A1 listu, Lista nepokretosti – izvod broj: 4896/6 k.o. Bijeljina 1, na „Elvaco“ a.d. Bijeljina, Šabačkih đaka 19. Bijeljina, sa pravom svojine 1/1 u B1 listu.
Vrijednost stana iznosi: 46.750,00 KM .
LOT 4. UKUPNA VRIJEDNOST            46.750,00 KM 
 
LOT 5.
Čine zalihe i dio opreme službe održavanja ( automobili i kamioni) i to:
A) Zalihe                                                  1.269.759,00 KM
B) Vozila                                                       40.500,00 KM
Ukupna vrijednost zalihe i vozila         1.310.259,00 KM
LOT 5. UKUPNA VRIJEDNOST      1.310.259,00 KM
 
 
 
 
 
 
 
II USLOVI PRODAJE
1.           Imovina se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a Stečajni dužnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
2.           Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM po LOT-u, 1,3 i 5 a po LOT-u 2 i 4, 10% od procijenjene vrijednosti, najkasnije do 15 .11. 2022. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun Stečajnog dužnika broj: 5620038170776239 otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid komisiji za licitaciju najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 15.11. 2022. godine ne mogu učestvovati na licitaciji.
3.           Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.
4.           Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Stečajnog dužnika u Bijeljini, ulica Šabačkih đaka 19, a razgledanje poslovnog prostora na gore navedenoj lokaciji po prethodnoj najavi na broj tel. +387(0)55/490-073.
5.           Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 17.11.2022 godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, Šabačkih đaka 19.
6.           Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju.
7.           Na početku javnog nadmetanja predsjednik komisije za licitaciju registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju, otvara nadmetanje čitanjem pravila nadmetanja, oglašava imovinu koju nudi na prodaju, oglašava početnu cijenu, objašnjava dalji postupak sprovođenja javnog nadmetanja, poziva učesnike da traže objašnjenje u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje, početne cijene, kao i daljeg postupka prije počinjanja javnog nadmetanja. Ukoliko je samo jedno lice steklo status učesnika i to lice prihvati početnu cijenu, ono se proglašava kupcem, a početna cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Ukoliko je više od jednog lica steklo status učesnika u javnom nadmetanju, predsjednik komisije oglašava početnu cijenu i utvrđuje svako naredno uvećanje u visini od 20.000,00 KM, po lotu 1,2 i 3 a po lotu 2 i 4 uvećanje od 3.000 KM, a utvrđivanje nove cijene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude za uvećanje. Predsjednik komisije oglašava da je javno nadmetanje završeno kada ni poslije trećeg poziva nije istaknuta ponuda na uvećanu cijenu, te kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cijenu, a prihvaćena cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici.
8.           Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli suda.
9.           Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od  30 radnih  dana od dana održavanja javne prodaje, prenosom tih sredstava na račun Stečajnog dužnika broj: 5620038170776239 otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka.
10.         Kupac je dužan pristupiti zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene u cjelosti.
11.         Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti, ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 15 dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika, te da zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji pristupi u roku od 8 dana od uplate kupoprodajne cijene u cjelosti. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati nevaljanom.
12.         Depozit se ne vraća proglašenom kupcu i drugom najpovoljnijem ponuđaču do trenutka uplate kupoprodajne cijene od strane prvog proglašenog kupca. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ukoliko se ne registruje, ne pristupi prodaji ili od iste odustane, kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili ukoliko niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu. Depozit se ne vraća ni učesniku ukoliko ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili proceduri, kao proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, kao drugi najbolji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni ugovor ili kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku.
13.         Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit ili eventulani PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
                                                                               
U Bijeljini, 17. oktobra 2022. godine                             Stečajni upravnik, Mlađen Petković, dipl. pravnik
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede