Milići

 

Opština Milići zauzima centralni dio regije Birač, odnosno srednje Podrinje. Pokriva površinu od 285 kvadratnih kilometara brdovitog zemljišta, sa nadmorskom visinom od 200 do 1500 m, a nastanjuje 12.272 stanovnika.

Obiluje mineralnim i šumskim resursima, pašnjacima i livadama, oranicama i potencijalom rijeka. Privreda opštine se uglavnom zasniva na eksploataciji prirodnih resursa i njihovoj obradi. Osim rude boksita, koja dominira kao resurs, opština ima i druge minerale: krečnjak, kvarcni pesak, siga, sigma pesak, zeleni tuf itd. Područje istraživanja i eksploatacije rude boksita prostire se na oko 30 km od granice sa opštinom Vlasenica na zapadu, do granice sa opštinom Srebrenica na istoku. Rezerve rude boksita procenjuju se na oko 15.000.000 tona, a rezerve eksploatacije krečnjaka na oko 3.500.000 tona.

Područje opštine pokriveno je sa 17.722 ha šuma, od čega je 12.053 ha u državnom i 5.219 ha u privatnom vlasništvu. U strukturi šuma visoke šume sa prirodnom obnovom zastupljene su sa 50%, dok su sve ostale vrste šuma zastupljene sa 50%. Ukupna drvna zaliha svih kategorija šuma iznosi 2.234.724 m3 (85% listopadnih i 15% četinarskih), a prosječni godišnji prirast zapremine svih kategorija šuma je 10 m3/ha. Šume zauzimaju 62% ukupne površine opštine. Bogatstvo i kvalitet šuma na ovom području, kao i sve veće potrebe u pogledu potražnje za drvnim proizvodima, uslovili su osnivanje preduzeća koja zapošljavaju značajan broj građana Milića.

Za više informacija o opštini Milići posetite zvaničnu prezentaciju  www.opstinamilici.org.


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder