Oglas o prodaji imovine u stečaju


Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja -Benzinska pumpa sa halom u Bukvaleku-

20.08.2020.

Na osnovu člana 155., 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS br:16/16), a u skladu sa čl. 30. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene 12.03.2020 godine, stečajni upravnik obavljuje

O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem javnog nadmetanja

-Benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku-

Prodaju se osnovna sredstva –nekretnine sa pripadajućom opremom: Benzinska pumpa sa halom na lokaciji Bukvalek na putu Banja Luka – Čađavica.

A1) Građevinski objekti

Nekretnine čine: zemljište, objekti benzinske pumpe i hale i infrastruktura.

Zemljište sa infrastrukturom, objekti benzinske pumpe sa nadstrešnicom i proizvodne hale se nalaze u mjestu Bukvalek, na putu Banja Luka – Čađavica.

Objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 5.157 m2, koje je označeno sa kč. br. 1566/2 što odgovara kč. br. 3631/16 upisano u Posjedovni list br: 442/2 KO Bukvalek, te u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 970 KO SP Kola, vlasništvo „DLD Petrol“ d.o.o. Banja Luka 1/1.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke Momčila Kovačevića je 760.407,00 KM.

Objekat benzinske pumpe je tlocrtne površine 73 m2 a sastoji se od prizemlja i nezavršenog sprata – mansarde. Etaža prizemlja je površine 47,45 m2. Ispred objekta se nalazi nadstrešnica tlocrtne površine 10,00x10,00 m, visine 4,80 m.

Na lokaciji je izgrađen i monolitni objekat-hala tlocrtnih dimenzija 12,08x20,05 m, 242 m2.

Površine zemljišta pod betonskim pločama su površine 70 m2, pod betonskim prizmama 115 m2, pod asvaltom 647 m2.

U zemljište su ukopana tri čelična rezervoara za smještaj goriva, dva od 30m3 i jedan od 50 m3.

A2) Oprema

Oprema se sastoji od namještaja za prodaju robe i aparata za točenje goriva, sve van upotrebe. Procijenjena vrijednost opreme od strane Alekse Nježića, vještaka mašinske struke je 875,00 KM.

A3)Način i uslovi prodaje

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 761.282,00 KM.

Imovina se ne može prodati ispod 50 % njene procijenjene vrijednosti. Početna cijena za nadmetanja je 381.000,00 KM.

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se održati javnim nadmetanjem dana 22.09.2020 godine (utorak) sa početkom u 11h u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala - prizemlje.

Javna prodaja će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje će se otvoriti početkom nadmetanja i nastaviti usmenim nadmetanjem od najviše ponuđene cijene pismenih ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama a obavezno sadrže naziv ponuđača, iznos ponuđene cijene u KM, predmet prodaje i sa naznakom: za javno nadmetanje zakazano dana 22.09.2020 po oglasu „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju Banja Luka.

Pismene ponude treba dostaviti na adresu: „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju, ul. Srpska 99, Banja Luka do 18.09.2020 godine ili nakon tog datuma donijeti na javno nadmetanje.

Javna prodaja će se obaviti prema Standardu o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Gl.VI, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17)

A4) Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065 671 664 (Daliborka Kerezović)

Prodajnu dokumentaciju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Bukvaleku, Grad Banja Luka“, Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija. Dokumentacija se može preuzeti prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065 671 664 (Daliborka Kerezović) ili elektronski.

A5) Pravo na nadmetanje

1.Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

a)Preuzela prodajnu dokumentaciju,

b)U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka za predmet prodaje označen pod tačkom A3 u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnom nadmetanju, i to zaključno sa 18.09.2020 godine do 24:00 časa

c)Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozita

d)Registrovala se kao učesnik na javnom nadmetanju

e)Dostavila ponudu

Za učešće u javnom nadmetanju moraju biti ispunjeni svi uslovi.

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužni su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati ličnu kartu, valjanu punomoć za zastupanje, ponudu ili dpkaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku.Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid ličnu kartu, valjanu punomoć, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

2. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će objaviti na oglasnoj tabli Suda

4. Svim učesnicima javnog nadmetanja se vraća depozit u roku od 8 dana od dana završetka javnog nadmetanja, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

5. Ukoliko ponuđač sa napovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

6. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka.

7. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

8.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

9.O pravilima prodaje učesnici će biti upoznati prije održavanja licitacije.

10.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti“ izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

Stečajni upravnik:

Berić Risojević Ljubinka, dipl.ecc.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder