О нама

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Привредна комора Републике Српске заједно са подручним привредним коморама Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње чини јединствен коморски систем Републике Српске.

Привредна комора је невладина, самостална, стручно-пословна организација, независна и непрофитна јавноправна асоцијација привредних субјеката и привредних асоцијација са територије Републике Српске. Као слободна, стручна и независна асоцијација, Комора Српске доприноси јачању пословне етике, врши јавна овлашћења и обезбеђује услуге за своје чланове.

Чланови Коморе су привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну делатност у Републици Српској, а чланови, уколико покажу интерес за чланство у Комори, могу бити и пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научно-истраживачке и образовне институције, савези, фондације, предузетници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају делатност од значаја за привреду.

Активности Привредне коморе Републике Српске су, прије свега, усмјерене на заступање интереса чланица и привреде у цјелини пред органима законодавне и извршне власти, повезивање привредника у Републици Српској и Босни и Херцеговини и унапређење економских односа привреде РС са привредама других земаља, те обезбјеђивање неопходних информација и саветодавних услуга за чланице Коморе.
Комора своје активности посебно усмерава на праћење нових пословних и привредних трендова са циљем благовремене припреме својих чланица за промене које су резултат развоја и примене нових технологија, дигитализације и примене иновација, као и обезбеђивања неопходног стручног кадра за потребе привреде.

Комора се континуирано залажe за реализацију реформских процеса који ће допринети бољим условима пословања и у чијем фокусу ће бити развој економије, свих грана и сектора привреде, подизање нивоа конкурентности и афирмација Српске као повољне пословне дестинације.

Средства за рад Коморе образују се из чланарине, коју обавезно плаћају чланови Коморе, прихода од накнада за обављање пословних услуга и других извора. Чланарина, коју плаћају чланови Коморе, обрачунава се на основу њихове економске снаге. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате, а на основу претходно утврђених критерија, доноси Скупштина Коморе.

Пословима Коморе управљају њени чланови који остварују интересе непосредним учешћем својих представника у раду органа и тела Коморе и у другим облицима организовања и рада у Комори, а облици организовања се заснивају на гранском повезивању (преко удружења) и територијалном (преко подручних привредних комора).

Гранска удружења су основни облик организовања и рада у Комори, односно облик организовања грански и функционално повезаних чланова Коморе, ради остваривања заједничких интереса за поједине области привреде, а у ПКРС делује 16 удружења која су образована према претежној делатности коју обављају.

Такође, у Привредној комори Републике Српске делују и центри, и то:

  • за управљање пројектима и анализе (праћење и припрема информација о привредним кретањима, израду анализа у вези са могућностима повећања конкурентске способности привредних друштава, припрема пројектних апликација и реализација пројеката, едукације и сл.),
  • за интернационализацију пословања (организовање сајмова, привредних мисија, пословних састанака, изложби и других промотивних активности; промоција – афирмација домаће производње и услуга, подстицање и спровођење организованог наступа чланова Коморе на страним тржиштима, успостављање и развој економских односа са иностранством и сарадње са међународним економским организацијама и сл.) и
  • за информационе технологије.

Пратећи потребе привреде, последњих година, у Комори су, поред наведених, образована и два додатна центра:

  • за дуално образовање и образовне политике и
  • за дигиталну трансформацију.

У складу са одредбама Закона о образовању одраслих и Закона о систему јавних служби, Привредна комора Републике Српске је основала и Установу за образовање одраслих „Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске“ (организатор образовања), а при Привредној комори Републике Српске, као независни органи, организовани су и Суд части, Арбитража и Спољнотрговинска арбитража, чија се надлежност, састав и организација, те начин избора и разрешавања чланова уређује општим актом који доноси Скупштина Коморе. Додатно, Законом о споразумном вансудском финансијском реструктурирању установљен је ефикасан институционални механизам за привредна друштва и предузетнике који су се нашли у финансијским потешкоћама помоћу којег могу да редефинишу дужничке односе са повјериоцима, првенствено банкама, али и другим повјериоцима као што су добављачи роба и услуга. Закон дефинише улогу посредника у покушају споразумног рјешења финансијских потешкоћа између пословних субјеката, а Привредна комора Републике Српске је институција овлаштена за провођење поступка и обуку посредника.

У циљу квалитетнијег задовољавања потреба чланица и унапређења пословања Коморе, у јединственом коморском систему уведен је и сертификован систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001:2008.

Данас Привредна комора Републике Српске представља значајну и препознатљиву институцију, која  служи као сервис привреде и заступник је интереса привреде пред органима власти, не губећи тенденцију даљег унапређења и модернизовања, те афирмације своје улоге као гласа привреде и институције која се залаже за креирање повољнијег пословног амбијента, промоцију домаћих привредних капацитета и приближавања стандардима европског и свјетског тржишта.

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БИЈЕЉИНА

Подручна привредна комора Бијељина основана је 15. августа 1992. године као пословно-стручна организација привредних субјеката. 
Подручна привредна комора Бијељина дјелује на подручју сјевероисточног дијела Републике Српске и Бих представљајући раскршће путева према Републици Србији и Републици Хрватској који су омеђени ријекама Дрином и Савом и обронцима планине Мајевице.Укупна површина регије на којој дјелује ППК Бијељина износи 3.468 квадратних километара, броји око 260.000 становника и обухвата два града Бијељина и Зворник и 10 општина: Братунац, Власеница, Лопаре, Милићи, Осмаци, Пелагићево, Доњи Жабар, Сребреница, Угљевик и Шековићи.
Од оснивања до данас Подручна привредна комора Бијељина представља кључну институцију која има  основну улогу у подршци и развоју пословног окружења, заступајући интересе својих чланова и подстичући развојне процесе на свом простору дјеловања, водећи рачуна о укупном развоју, усклађеним циљевима и јединственим интересима привреде Републике Српске.

Подручна привредна комора Бијељина својим чланицама пружа подршку како би превазишли изазове и остварили пуни потенцијал у пословању. Организацијом стручних обука, семинара, конференција, јавних расправа, савјетовања и пружања информација о тржишту и пословним могућностима, ППК Бијељина дјелује у циљу економског раста и развоја цјелокупне привреде регије.
 

Такође, Подручна привредна комора Бијељина као дио јединственог коморског система Републике Српске активно ради на повезивању привредника, промоцији привредних потенцијала регије и представљањем домаћих произвођача на сајамским и другим манифестацијама на домаћем и међународном тржишту.
Током пуне три деценије свог постојања, Комора Бијељина је градила интензивну и плодну сарадњу са домаћим привредницима, градовима и општинама, Владом Републике Српске, Спољнотрговинском комором Босне и Херцеговине, Привредном комором Федерације Босне и Херцеговине као и са другим регионалним Привредним коморама, институцијама и привредним друштвима из земље и свијета, све у циљу развоја  и побољшања услова пословања.

 

 

 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder