Услуге

 

Дјелатност Коморе је:

а) заступање интереса чланова Коморе пред органима законодавне и извршне власти приликом обликовања привредног система, посебно у припреми привредног законодавства, мјера и механизама привредног система и мјера економске политике, те давање примједби и пријед- лога органима државне управе приликом доношења прописа од интереса за привреду,
б) успостављање интереса чланова Коморе,
в) размена искустава међу члановима Коморе и про- грамско усмеравање и координација активности привредних субјеката у Републици Српској,
г) пословно саветовање - пружање помоћи приликом оснивања нових и трансформације постојећих привред- них друштава,
д) презентација привреде и промоција робе и услуга у земљи и иностранству, организовање наступа на сајмо- вима, организовање презентација и промоција, издавање промотивних публикација и каталога, презентовање привреде посредством интернета, гласила Коморе и других промотивних активности,
ђ) унапређивање предузетништва и менаџмента, праћење и преношење међународних искустава у тим областима, а нарочито менаџмента у области система квалитета,
е) анализа тржишних могућности и услова привредног развоја, пословно повезивање и информисање,
ж) подстицање истраживања у области научнотехно- лошког развоја, успостављање јединственог информацио- ног система Коморе и усмеравање и вођење Привредног регистра Републике Српске,
з) повећање конкурентности привреде сталним про- цесима стручног и пословног образовања и професионалне едукације,
и) вршење јавних овлашћења која су повјерена Комори овим законом и другим законима и прописима,
ј) издавање одговарајућих потврда о бонитету,
к) преузимање мјера за подстицање и развој добрих пословних обичаја и пословног морала, л) обављање других послова у складу са Законом, другим прописима и актима, те Статутом Коморе.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder