Јавна овлашћења

 

Јавна овлашћења Привредне коморе Републике Српске законски су дефинисана како би обављала функције и задатке који су у јавном интересу. 
Подручна привредна комора Бијељина овлаштена је да издаје документа која прате робу при извозу - цертификат о поријеклу робе (цертификати Form A и Of Оrigin), за предузећа са сједиштем на подручју Коморе Бијељина, а у циљу скраћивања и економичности поступка.

Привредна комора Републике Српске издаје :
 • Сагласност о економској оправданости увоза/извоза  
 • Потврду да се роба не производи у БиХ, потврду да се роба не производи у довољним количинама у БиХ на основу којих се остварује право на ослобађање од плаћања царине, на основу Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 57/04, 51/06, 93/08) и Одлука о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 63а/04, 60/06, 58/08)
 • Потврде о бонитету, које се издају на захтјев корисника углавном ради учешћа на тендерима, као и на захтјев  друге заинтересоване стране за провјеру бонитета одређеног предузећа.
 • Потврда о референци у сврху регистрације радних јединица за извођење радова у иностранству и приликом подношења понуда за радове у иностранству
 • Потврда о финансијском стању привредног субјекта
 • Привредна кретања, информације о привредним кретањима у Републици Српској и по секторима
 • Привредни регистар РС – база података о привредним субјектима пРегис® и Пословни регистар РС
 • Друге потврде које омогућавају привредницима кориштење одређених права (виша сила, овјера цјеновника итд.).

Привредна комора Републике Српске обавља расподјелу контингента радника деташираних на рад у СР Њемачку (по основу Уредбе о ратификацији Споразума између Владе БиХ и Владе СР Њемачке из 1995.године).

Подручна привредна комора Бијељина спроводи поступак усаглашавања и регистрације редова вожње за републичке аутобуске линије које повезују територије двије или више јединица локалне самоуправе, чија је траса дужине до 50 км, а на основу  Закона о превозу у друмском саобраћају.


 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder