Закон о подстицајима у привреди ступио на снагу, циљ привредни раст и нова радна мјеста


Почевши од 1. јула на снази је Закон о подстицајима у привреди, који прописује и подстицаје за директна улагања.

02.07.2019.

Zakon o podsticajima u privredi, koji propisuje i podsticaje za direktna ulaganja, stupio je na snagu od 1. jula.

Podsticaji za direktna ulaganja će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva u kojem će biti naveden iznos raspoloživih sredstava za dodjelu, uslovi za učešće, spisak potrebne dokumentacije, kriterijumi za ocjenjivanje prijava, prijavni obrazac, obaveze budućih korisnika sredstava, kao i način, mjesto i rok za podnošenje prijava.

Izuzetno od navedenog, za nova direktna ulaganja kojima se ostvaruje novo zapošljavanje od najmanje 100 radnika, podsticaj će se ostvarivati na osnovu posebne odluke Vlade o toj investiciji.

Pravo na podsticaj za direktna ulaganja ostvarivaće se po osnovu projekta u kojem su navedene aktivnosti koje će se preduzeti radi ostvarivanja određenog poslovnog cilja, uz određivanje vremenskih perioda i novčanih sredstava potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti.

Opšti uslovi koje će privredni subjekat biti dužan da ispuni za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja su:

·da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,

·da je prema klasifikaciji djelatnosti pretežna djelatnost proizvodna ili uslužna djelatnost u oblasti turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija,

·da podnese prijavu u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja i projekat za koji se može dodijeliti podsticaj u skladu sa Zakonom,

·da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,

·da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,

·da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,

·da nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,

·da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava, u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Predmet ulaganja mogu biti ulaganja u materijalna sredstva (zemljište, zgrade, proizvodni pogoni, mašine i oprema) i nematerijalna sredstva (patenti, licence, sistemi kvaliteta i tehničke i poslovne inovacije u proizvodnji), koja će se prema namjeni i finansijskoj vrijednosti dijeliti na:

·velike investicione projekte, čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 1.000.000 KM i kojima se ostvaruje novo zapošljavanje od najmanje 50 radnika,

·male investicione projekte, čija je finansijska vrijednost u rasponu od 50.000 do 1.000.000 KM.

Završnim odredbama Zakona je propisano da će:

· Vlada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

·Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (član 17. stav 13) i

·Uredbu o registru podsticaja u Republici Srpskoj (član 20. stav 2).

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder