Усвојени закони о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, Закона о доприносима и Закона о раду


На 26. Посебној сједници Народне скупштине РС усвојени су закони о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, Закона о доприносима и Закона о раду који ступају на снагу 01.01.2022. године.

11.01.2022.

На 26. Посебној сједници Народне скупштине Републике Српске усвојени су  закони о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, Закона о доприносима, те Закона о раду који ступају на снагу 01.01.2022. године:
 
•             Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак,
•             Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима,
•             Закон о измјенама и допунама Закона о раду,
•             Закон о о измјенама и допунама Закона комуиналним таксама
•             Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину
 
Нове стопе доприноса и пореза на доходак
 
Првог јануара 2022. године ступају на снагу измјене Закона о доприносима којим је стопа за здравствено осигурање са 12% снижена на 10,2%. Остале стопе доприноса – за пензијско и инвалидско осигурање, за осигурање од незапослености и за дјечју заштиту – остају на истом нивоу, односно износе 18,5%, 0,6% и 1,7%.
Измјенама Закона о порезу на доходак стопа пореза на приходе од личних примања је снижена са 10% на 8%. Стопа од 10% остаје за плаћање пореза на приход од самосталних дјелатности. За приходе од ауторских права, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка плаћа се порез на доходак по стопи од 13%.
Годишњи лични одбитак је са 8.400 КМ повећан на 12.000 КМ.
Нови закон доноси и нову дефиницију пореске основице - пореска основица пореза на доходак од личних примања представља збир бруто личних примања (плата, олакшице, скривене исплате, коришћење службеног возила, поклони, бонуси, награде и друге исплате уколико нису ослобођене).
На дохотке од личних примања који су остварени прије ступања на снагу овог закона примјењиваће се одредбе закона који је био на снази последњег дана у мјесецу за који се исплаћује доходак од личних примања.
 
Минимална плата 590 КМ
 
Влада Републике Српске, доношењем Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину утврдила је да минимална плата у 2022. години износи 590 КМ.
Законом о раду прописано је да уколико Економско-социјални савјет не утврди приједлог, одлуку о најнижој плати доноси Влада Републике Српске, имајући у виду кретање плата, раст производње и животног стандарда у Републици Српској. Економско социјални савјет Републике Српске, на 64-тој редовној сједници, одржаној дана 20.12.2021. године, разматрао је питање утврђивања приједлога износа најниже плате у Републици Српској за 2022. годину и том приликом није постигнут консензус по том питању.
 
Укида се комунална такса за истицање пословног имена
 
Измјенама Закона о комуналним таксама укинута је комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама. Измјене ступају на снагу 01.01.2022. године. Јединице локалне самоуправе су у обавези да своје одлуке прилагоде измјенама закона.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder