Продаја имовине ''Elvaco'' а.д. Бијељина - у стечају


Оглас о продаји имовине привредног друштва у стечају 

27.10.2022.

„ЕLVACO“ а.д. Бијељина – у стечају                                                     Стечај бр. 59 0 Ст  030079 16 Ст
 
На основу члана 73., 155., 156.,157. и 161 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 16/16) и члана 30. - 39. Правилника о утврђивању стандарда за управљање стечајном масом,(„Сл. гласник РС“ бр. 54/17), а у складу са Одлуком скупштине повјерилаца од 15.9.2022. године, стечајни управник објављује
 
                                                             9. ОГЛАС О ПРОДАЈИ  ИМОВИНЕ
 
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Стечајни дужник продаје путем усменог јавног надметања – лицитацијЕ, непокретну и покретну имовину:
 
ЛОТ 1.
Састоји се од непокретне и покретне  имовине
 
1.Непокретности укњижене на парцели 744/2 у з.к. уложку бр. 11669 к.о. Бијељина 2, на „Елвацо“ а.д. Бијељина у „А“ листу, са правом својине 1/1, што одговара непокретностима укњиженим у ЛН 809 к.о. Бијељина 2.
 
А) - Земљиште уз привредну зграду површине 15.498 м2 џ 70,00 КМ = 1.084.860,00 КМ
     - Земљиште под објектима површине 7.884 м2 џ 70,00 КМ = 551.880,00 КМ
Укупна површина земљишта 23.382 м2
Укупна вриједност земљишта 23.382 м2 џ 70.00 КМ = 1.636.740,00 КМ.
 
Б) Пословна зграда у привреди бр. 11. површине 5.100м2, производна хала са анексом ФПО и ФШВ, Помоћна зграда у привреди бр.12. површине 41 м2, трафо станица, Помоћна зграда у привреди бр 13. површине 436м2 лакирница и остало, Пословна зграда у привреди бр. 14. површине 75м2, складиште, Пословна зграда у привреди бр.27, површине 2.232 м2, нова хала (производња трактора),
Укупна вриједност пословних зграда 3.052.436,00 КМ
Укупно непокретна имовина: 4.689.176,00 КМ
 
2. Покретна имовина која се налази на наведеним парцелама састоји се од:
- Опрема погона процесне опреме     - 670.450,00 КМ
- Опрема погона шина вођица               - 320.750,00 КМ
Укупна вриједност опреме :               - 991.200,00 КМ
 
ЛОТ 1.   -  УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ :  5.680.376,00 КМ
 
ЛОТ 2.
Чини непокретност,  к.п. бр. 932/0, укњижена њива 2. класе, површине 184 м2 у А листу з.к. уложка,
12774 к.о. Бијељина 2, са правом својине 1/1, а што одговара непокретности означеној као к.п. бр. 932 укњижена у л.н. бр. 809/16 к.о. Бијељина 2.
Укупна вриједност земљишта, 184 м2 џ 70.000 = 12.880,00 КМ.
 
ЛОТ 3.
Састоји се од непокретне и покретне  имовине
1.Непокретности укњижене на парцели 744/1 у з.к. уложку бр. 12773 к.о. Бијељина 2, на „Елвацо“ а.д. Бијељина у „А“ листу, са правом својине 1/1, што одговара непокретностима укњиженим у ЛН 809 к.о. Бијељина 2.
 
А)
- Земљиште уз привредну зграду површине 67.619 м2 џ 70.00 КМ=4.733.330,00 КМ
- Земљиште под објектима површине 13.824 м2 џ 70,00 КМ = 967.680,00 КМ
Укупна површина земљишта 81.443м2
Укупна вриједност земљишта 81.443 м2 џ 70.00 КМ = 5.701.010 КМ.
 
Б)
- пословна зграда у привреди бр.1, површине 7.943 м2, састоји се од следећих цијелина:
ФДМЗ – производња, ФДМЗ – малосеријска производња , ФДМЗ – млин, ФДМЗ прашкара.
- пословна зграда у привреди бр. 2, површине 80 м2, зграда погонског руководства, за смештај техничког особља за производњу грађевинских арматура.
- пословна зграда у привреди бр. 3, површине 927 м2, намењена за техничке службе додатих материјала за заваривање, грађевинских арматура и одржавања,
- пословна зграда у привреди бр. 4, површине 560 м2, управна зграда, намењена за смјештај административног особља и руководства фарике, приземље објекта.
- пословна зграда у привреди бр. 5, површине 396 м2, управна зграда, спрат.
- пословна зграда у привреди бр. 6, површине 771 м2, намјењена за радионицу и одржавања.
- пословна зграда у привреди бр. 7, површине 49 м2, намјењена за малопродају.                                             
- пословна зграда у привреди бр. 8, површине 9 м2, намјењена за измјењивачку станицу.                                             
- пословна зграда у привреди бр. 9, површине 147 м2, намјењена за амбуланту.                                                                                        
-пословна зграда у привреди бр.10, површине 38м2, намјењена за портирницу са телефонском централом.
-пословна зграда у привреди бр.15, површине 666м2, млин сировина, намјењена за пословно –
производни објекат – фабрика за производњу додатних материјала за заваривање, за мљевење и производњу компненти намјењених за производњу електода за заваривање.
-помоћна зграда у привреди бр.16, површине 78 м2, намјењена за пумпну станицу за отпадне  воде.
-пословна зграда у привреди бр.17, површине 143м2, намјењена за аутомеханичарску радионицу са гаражом.
-пословна зграда у привреди бр.18, површине 1.619м2, намјењена за магацин прашкастих производа „прашкара“.
-помоћна зграда у привреди бр.19, површине 24м2, намјењена за магацинуља.
-помоћна зграда у привреди бр.20, површине 32м2, намјењена за складиште техничког материјала.
-помоћна зграда у привреди бр.21, површине 35м2, намјењена за резервоар за мазут.
-помоћна зграда у привреди бр.22, површине 204м2, намјењена за котловницу са димњаком.
-помоћна зграда у привреди бр.23, површине 12м2, намјењена за складиштење техничких гасова.
-помоћна зграда у привреди бр.24, површине 48м2, намјењена за велепродају.
-помоћна зграда у привреди бр.25, површине 12м2, намјењена за трафо станицу бр.2 БТС 10000/400 КВ, 1000 КЊА.
-помоћна зграда у привреди бр.26, површине 31м2, намјењена за пумпну станицу за технолошке воде.
Укупна вриједност пословних зграда: 9.059.160,00 КМ
 
Непокретна имовина
-  Земљиште:                                             5.701.010,00 КМ
- Пословне зграде                                  9.059.160,00 КМ
Укупно непокретна имовина:              14.760.170,00 КМ
2. Покретна имовина која се се налази на горе наведеној парцели се састоји од:
    - Опрема погона електрода                      569.150,00 КМ
    - Опрема погона арматурних мрежа        730.750,00 КМ
    - Опрема службе одржавања                     543.750,00 КМ
Укупна вриједност опреме                     1.843.650,00 КМ
ЛОТ 3. УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ       16.603.820,00 КМ
 
ЛОТ 4.
Чини непокретност, двособан стан у улици Гаврила Принципа 1.Бијељина, бр. стана 28, површине 55 м2, укњижен на парцели 2422/2 у А1 листу, Листа непокретости – извод број: 4896/6 к.о. Бијељина 1, на „Елвацо“ а.д. Бијељина, Шабачких ђака 19. Бијељина, са правом својине 1/1 у Б1 листу.
Вриједност стана износи: 46.750,00 КМ .
ЛОТ 4. УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ            46.750,00 КМ 
 
ЛОТ 5.
Чине залихе и дио опреме службе одржавања ( аутомобили и камиони) и то:
А) Залихе                                                  1.269.759,00 КМ
Б) Возила                                                       40.500,00 КМ
Укупна вриједност залихе и возила         1.310.259,00 КМ
ЛОТ 5. УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ      1.310.259,00 КМ
 
 
 
 
 
 
 
ИИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
1.           Имовина се продаје у затеченом имовинско-правном статусу, у виђеном стању, без пружања гаранција у моменту продаје и на купца се преноси обим права којим Стечајни дужник располаже у моменту продаје, па се накнадни приговори неће узимати у обзир, а Стечајни дужник не одговара за евентуалне недостатке које купац утврди по извршеној продаји.
2.           Право учешћа у јавној продаји имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 50.000,00 КМ по ЛОТ-у, 1,3 и 5 а по ЛОТ-у 2 и 4, 10% од процијењене вриједности, најкасније до 15 .11. 2022. године. Уплата депозита врши се на трансакциони рачун Стечајног дужника број: 5620038170776239 отворен код НЛБ банка а.д. Бања Лука, а купац је дужан доказ о уплати депозита доставити на увид комисији за лицитацију најкасније на дан одржавања лицитације. Учесници са уплатама депозита након дана 15.11. 2022. године не могу учествовати на лицитацији.
3.           Физичка и правна лица могу бити представљена лично, по законском заступнику или пуномоћнику, а прије почетка лицитације дужни су ради доказивања идентитета, предочити комисији за лицитацију личну карту/пасош или пуномоћ за заступање, односно одговорно лице у правном лицу личну карту са овјереном копијом рјешења о регистрацији или извода из судског регистра не старијим од 3 мјесеца.
4.           Увид и преузимање продајне документације, заинтересована лица могу извршити сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова у просторијама Стечајног дужника у Бијељини, улица Шабачких ђака 19, а разгледање пословног простора на горе наведеној локацији по претходној најави на број тел. +387(0)55/490-073.
5.           Продаја имовине обавиће се путем усменог јавног надметања дана 17.11.2022 године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама стечајног дужника у Бијељини, Шабачких ђака 19.
6.           Јавно надметање одржаће се уколико је најмање једно лице испунило услове из огласа, у наведеном року уплатило износ депозита, потписало изјаву о губитку права на поврат депозита, те се регистровало као учесник на јавном надметању.
7.           На почетку јавног надметања предсједник комисије за лицитацију региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању, отвара надметање читањем правила надметања, оглашава имовину коју нуди на продају, оглашава почетну цијену, објашњава даљи поступак спровођења јавног надметања, позива учеснике да траже објашњење у вези са имовином која је предмет продаје, почетне цијене, као и даљег поступка прије почињања јавног надметања. Уколико је само једно лице стекло статус учесника и то лице прихвати почетну цијену, оно се проглашава купцем, а почетна цијена се проглашава купопродајном цијеном. Уколико је више од једног лица стекло статус учесника у јавном надметању, предсједник комисије оглашава почетну цијену и утврђује свако наредно увећање у висини од 20.000,00 КМ, по лоту 1,2 и 3 а по лоту 2 и 4 увећање од 3.000 КМ, а утврђивање нове цијене понавља се све док учесници истичу понуде за увећање. Предсједник комисије оглашава да је јавно надметање завршено када ни послије трећег позива није истакнута понуда на увећану цијену, те купцем проглашава учесника који је први понудио највишу цијену, а прихваћена цијена се проглашава купопродајном цијеном. Записник о продаји дужни су потписати сви учесници.
8.           Стечајни управник након обављеног јавног надметања доноси закључак о проглашењу најповољнијег купца и оглашава исти на огласној табли суда.
9.           Купац је дужан купопродајну цијену, умањену за износ плаћеног депозита, платити у року од  30 радних  дана од дана одржавања јавне продаје, преносом тих средстава на рачун Стечајног дужника број: 5620038170776239 отворен код НЛБ банка а.д. Бања Лука.
10.         Купац је дужан приступити закључењу нотарског уговора о купопродаји у року од 8 дана од дана уплате купопродајне цијене у цјелости.
11.         Уколико проглашени купац не уплати купопродајну цијену у цјелости у наведеном року или уколико након уплате купопродајне цијене у цјелости, не приступи закључењу нотарског уговора, продаја том понуђачу сматраће се неваљаном. У том случају, стечајни управник ће писаним путем позвати другог најповољнијег понуђача да уплати купопродајну цијену у цјелости у року од 15 дана по пријему писменог позива од стечајног управника, те да закључењу нотарског уговора о купопродаји приступи у року од 8 дана од уплате купопродајне цијене у цјелости. Уколико проглашени купац не уплати купопродајну цијену у цјелости у наведеном року или уколико након уплате купопродајне цијене у цјелости не приступи закључењу нотарског уговора јавна продаја ће се сматрати неваљаном.
12.         Депозит се не враћа проглашеном купцу и другом најповољнијем понуђачу до тренутка уплате купопродајне цијене од стране првог проглашеног купца. Уплатиоцу депозита депозит се не враћа уколико се не региструје, не приступи продаји или од исте одустане, као једини учесник на надметању не прихвати почетну цијену или уколико нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цијену. Депозит се не враћа ни учеснику уколико не потпише записник о јавном надметању, као проглашени купац не закључи купопродајни уговор у прописаном року или процедури, као проглашени купац не уплати купопродајну цијену у прописаном року, као други најбољи понуђач, након одустајања проглашеног купца, не закључи купопродајни уговор или као други најповољнији понуђач, након одустајања проглашеног купца, не уплати купопродајну цијену у назначеном року.
13.         Све трошкове око сачињавања, овјере и проведбе купопродајног уговора у јавном регистру, накнаде, трошкове, припадајуће таксе и порезе у вези са купљеном имовином, укључујући и евентуални порез на капиталну добит или евентулани ПДВ сноси купац, а продавац након завршене продаје и наплате купопродајне цијене, нема у односу на продану имовину никаквих обавеза. Исплатом купопродајне цијене и плаћањем свих потребних пореза и такса престају све купчеве обавезе према продавцу.
                                                                               
У Бијељини, 17. октобра 2022. године                             Стечајни управник, Млађен Петковић, дипл. правник
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder